HUKUK YARGILAMA USULLERİ

 

ORD. PROF. SABRİ ŞAKİR ANSAY

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No. 142
Ankara, 1960

Kitabın birinci bölümünü indirmek için tıklayınız (Boyut 11 mb)
Sayfa 1-200

Kitabın ikinci bölümünü indirmek için tıklayınız (Boyut 12 mb)
Sayfa 201-son

Kelime fihristini indirmek için tıklayınız

İÇİNDEKİLER

1 — Giriş, Hy. usulünün mahiyeti, mânası, mevzuu.
2 — Hy. usulünün değeri, rolü.
3 — Hy. usulünün özel hukuk ile münasebeti (şekli hukuk, maddi veya esas hukuk).
4 — Hy. usulü kamu hukukundanır.
5 — Hy. K. nun yer yönünden yürürlüğü.
7 — Hy. usulü kaidelerinin tefsiri.
8 — Hy. usulünün tarihçesi (Tanzimattan önce, sonra, meşrutiyet ve cumhuriyet devirlerinde).
8 — Neuchâtel kanununa bir bakış, bu kanunu niçin ve nasıl aldık.
9 — Hy. usulüne dair türkçe, yabancı eserler. •
1 0 — Yargı ve çeşitleri, yargının tarifi, adli, askerî, idarî yargı. 11 — Yönetim, yönetimle yargı arasında fark.
12 — Yönetim yargısı, Danıştay,
13 — Uyuşmazlık mahkemesi.
14 — Medeni yargı ve Cezai yargı arasında fark,
15 —Çekişmeli (Münazaalı), çekişmesiz (Münazaasız) işlerde yargı.
16 — Türk yargısının sınırları, ülke yönünden sınırı.
17 — Kişi yönünden yargıdan muaf tutulanlar.
18 — İstinabe (Memleket içi, memleket dışı).
19 —Yargı organları, tek yargıçlı, birlikte yargıçlı mahkemeler.
20 — Kat itibariyle mahkemeler.
21 — Yargıçlar, yargıcın önemi,
22 — Yargıçlık şartları, tâyin usulü.
23 — Teminatı.
24 — Yargıçların murakabesi, inzibati, cezai mesuliyeti.
25 —Yargıçların malî mesuliyeti.
2 6 - 2 8 — Yargıçların dâvaya bakmaktan memnu olması ve red edilmesi sebepleri.
29 — Mahkeme faaliyetlerine ait dış şartlar, mahkeme işlerinin görüleceği yer ve vakit.
30 — Mahkemelerin tatili (Tatile tâbi olan ve olmayan işler.)
31 — Mahkemelerde kullanılacak dil, türkçe bilmiyenler, sağırlar, dilsizler hakkında yapılacak muamele, tercüman.
31 —T- Mahkemelerde alenilik ne demektir, nasıl tatbik edilir.
33 — Mahkemelerde disiplin, inzibat tedbirleri ve ceza.
34 — Mahkeme kâtipleri, vazifeleri.
35 — Mübaşirler, vazifeleri.
36 — Adalet müfettişleri.
37 — Savcılar, Fransada savcılık.
38 — Savcıların hukuk dâvalarında rolü
39 — Avukat, tarihçesi, bizde Cumhuriyetten önce ve sonra Avukatlık, staj.
40 — Baro, avukatların murakabesi, disiplin, haysiyet divanı.
41 — Avukat tutma ihtiyaridir, mecburilik sistemi, avoue ve ikili avukat usulü.
42 — Noter, noter muavini, noter yardım sandığı.
43 — Mahkemelerin görev ve yetkisi, genel surette yetki ve çeşitleri, şey yönünden, yer yönünden, iş yönünden yetki.
44 — Görev, şey yönünden yetki.
45 — Görev kaideleri.
46 — Para ve kıymet bakımından görev.
47 — Bir kaç kalem alacağın birleştirilmesi (Objektive Klagenhaefung) halinde görev.
48 — Muhayyer (Alternatif) alacaklarda görev.

49 — Kesim üzerine dâvada görev.
50 — Karşılık dâvada görev.
51 — İrtifak haklarında görev.
52 — Görev hakkında özel hükümler.
53 — Yetki, yetki kaideleri.
54 — Genel yetki (ikametgâh mahkemesi)
55 — Geçici ikametgâh mahkemesinin yetkisi,
56 — Gayrimenkul dâvalarında yetki.
57 — Akitlerden doğan ihtilâflarda yetki.
58 — Haksız fiil dâvalarında yetki.
59 — Tereke işlerinde yetki.
60 — Hükmi kişilerin ve şubelerin dâvalarında yetki.
61 — Avukat ücretlerinde yel:ki.
62 —Sigorta mukavelesinden doğan tazminat dâvalarında yetki.
63 — İkametgâhı olmayanlar aleyhine mal dâvalarında yetki.
64 — İkametgâhı olmayanlar aleyhindeki ahkâmı şahsiye dâvalarında yetki.
65 — Yetki hakkında özel hükümler.
66 — Yetki hakkında mukavele.
67 — Görevli veya yetkili mahkemenin yargıtayca tâyini.
18 — Taraflar, taraf kimdir, tarafı kim, nasıl gösterir, bir taraflı dâva olamaz.
69 — Taraf yeteneği (Medenî haklardan istifade yeteneği).
70 — Dâva yeteneği (Medenî hakları kullanma yeteneği). Kanunî temsilciler, kanunî müşavir, hükmi kişiler.
71 — Kanun icabı dâva takibine yetenekli başka kimseler.
72 — Tarafların ve dâvayı takip edenlerin değişmesi, dâvanın taliki.
73 — Dâvaya vekâlet, kimler vekil olabilir, vekâletin şümulü, hitamı.
74 — Dâva arkadaşlığı (Subjektive Klagenhaeufung), maddi dâva arkadaşlığı, şekli dâva arkadaşlığı, aktif, pasif dâva arkadaşlığı, ihtiyari, mecburi dâva arkadaşlığı, dâva arkadaşlığının mahiyeti, arkadaşların birbirine karşı durumu, dâvaların tefriki, birleştirilmesi, dâva arkadaşlığı mahiyetinde katılma.
75 — Dâvanın üçüncü şahsa ihbarı kimlere ve nasıl yapılır, ihbarın yapılıp yapılmamasının neticeleri.
76 — Dâvaya katılma (Müdahale), asli katılma, feri katılma, katılma nastl olur, katılmaya itiraz, katılanın dâvadaki durumu.
77 — Usul muameleleri, genel olarak, yargılamayı işletme ( re’sen veya taraflarca), dâva malzemesi, malzemenin ihzarı (taraflarca veya mahkemece ihzar).
78 — Mahkemenin usul muameleleri, mahkeme kararları, nevileri, nihai kararlar, tâbi oldukları hükümler.
79 — Yargılamanın idaresi.
80 — Tarafın usul muameleleri, tarifi, usul muameleleri şekli altında yapılan medeni hukuk muameleleri.
81 — Tarafın usul muamelelerinin tabi olduğu kaideler.
82 — Usul muamelelerinin şekilleri, yazılı ve sözlü şekil, bunların faydalı ve mahzurlu taraflar
83 — Usul muamelelerinde vasıtalık, vasıtasızlık.
84 — Yargılama malzemesinin birden arzı (iddiaların teksifi prensibi veya éventuel prensip).
85 — Dâvada doğruluk, hakikati söylemek mükellefiyeti.
86 — Oturum (Celse) 1er, nasıl tâyin edilir, davet.
87 — Müddetler, nasıl hesap edilir.
88 — Eski hale getirme, şartları, usulü.
89 —. Tebliğler.
90 — Mahkeme masrafları ve hare tarifesi.
91 — Teminat.
92 — Adlî yardım, şartları.
93 — Dâvaya son veren taraf muameleleri, feragat, mahiyeti, hüküml«ri.
94 — Kabul, mahiyeti, hükümleri.
95 — Sulh, mahiyeti, hükümleri.
96 — Islah, tarifi, mahiyeti, yabancı kanunlarda dâva tebdili.
97 — Islahın şekli ve şümulü (Usul muamelelerine, medeni hukuk muamelelerine).
97 — Dâvanın tamamında, bir kesimde ıslah.
98 — İhtiyati tedbîr ve mahiyeti, usulü, dâvadan önce ve sonra.
98 — Dâva, dâvanın tarifi, iddia mefhumu (Medeni hukukta, usul hukukunda).
99 — Yargılama şartları ne demektir, nelerdir.
100 — Yargılama mânileri (ilk itirazlar) ne demektir, yargılama şartlariyle farkı.
101 — Teminat talebi.
102 — Yetkisizlik itirazı.
103 — Dâvanın tefriki.
104 — Açılan dâvanın daha önce bakılmakta olduğu itirazı.
105 — iki dâva arasında bağlılık bulunduğu itirazı.
106 — Sulh teşebbüsü itirazı.
107 — Arzuhal ve lâyihalarda bozukluk itirazı.
108 — Karşılık dâvanın kabule şayan olmadığı itirazı.
109 — Hâdiseler.
110—Dâva açmakla doğan hukukî münasebet, dâva açmanın medenî hukuk ve usul hukuku bakımından neticeleri (Aktif, pasif neticeler).
111 — Dâva sırasında müddeabihin başkasına temliki, temlikin hükmü, yabancı kanunlara göre temlikin dâvaya tesiri.
112 — Dâvanın nevileri, eda (mahkûmiyet) dâvaları, eda hükümleri.
113 — Tesbit dâvaları, müsbet ve menfi tesbit dâvaları, delillerin tesbiti ile farkı, tahrik dâvaları, tesbit hükümleri, eda ve inşa dâvalarında verilen hükümlerden farkı.
114 — İnşa dâvaları, inşa hükümlerinin tesiri, hükmün öncesine tesiri.
115— Dâva arzuhali ile lâyihalar, arzuhal ve cevap, vakıalar, Substan-tierungstheorie ve İndividualisierungstheörie, arzuhal ve lâyihalar nasıl yazılır, hukuki sebep, talep neticesi,
116 — Replik ve düplik.
117— Karşılık dâva, kimler tarafından kime karşı yapılır, ne gibi dâvalardır, takas ve mahsup iddiaları, asıl dâva ile irtibat (bağlılık) halinde bulunan iddialar, karşılık dâvaya karşı dâva.
118 — Defi, takas ile farkı.
119 — Tahkikat.
120 — İsticvap, isticvaptan kaçınma neticesi.
121 — Deliller, delilin tarifi, delilin mevzuu, maddi, ruhi vakıalar, menfi vakıalar.
122 — İsbat yükü.
123 — ikrar, ikrarın bölünüp bölünmemesi, basit ikrar, vasıflı ikrar, karmaşık ikrar.
124 — İkrarın hükmü, mahkemede, mahkeme dışında ikrar, ikrardan rücu edilemez.
125 — Meşhur ve mâruf vakıalar.
126 — Karineler, hilafı isbat edilebilen, edilemiyen karineler,
127 — Mukabil delil.
128 — Şahadet, şahadetin tarifi, şahit üçüncü şahıslar.
129 — Şahadet beyyinesinin değeri.
130 — Şahadet mükellefiyeti (mahkemede hazır bulunmak, şahadette bulunmak, yemin etmek mükelle.’fiyeti )
131 — Kimler şahit olabilir.
132 — Şahadetten kaçınabilenler.
133 — Çekinme hakkının kullanılması.
134 — Şahadetin yemin ile kuvvetlendirilmesi.
135 — Şahidin dinlenmesi.
136 — Bilirkişi, tarifi.
137 — Bilirkişi ile şahit arasındaki farklar.
138 — Bilirkişinin intihabı, tâyini, vakıa ve hukuk meselesi.
139 — Bilirkişiliği kabul mecburluğu, Bilirkişilikten kaçınma hakkı, red.
140 —- Bilirkişi tetkikatı ve raporu.
141 — Bilirkişi raporunun kuvveti.
142 — Senet, genel olarak, medeni hukuk ve usul hukuku bakımından senedin rolü, senedin şekil ve şartları,
142 — Beyyine mukavelesi.
143 — Senette ispat mecburluğu.
144 — İstisnalar.
145 -— Yazılı beyyine başlangıcı, şartlan.
146 — Senetlerin nevileri (Resmî, hususi senetler).
146 — Kati tarih (Datecertaine) nazariyesi.
147 — Senedi inkâr, sahtelik iddiası ve tetkik usulleri (yazıyazdırma, tatbik).
148 — Senetlerin ibrazı mecburluğu, senedin ibrazı mecburi olan haller.
149 — ibrazı usulü.
150 — Yemin, genel olarak, yeminin mevzuu, yemin cari olmıyan haller,yemin kime verilir, yeminden imtina, yeminin şekli, yemin kâfi bir delildir, yargıcıbağlar, yeminli isticvap usulü.
151 — Kati yemin tarafın zatından sâdır olan,bilinmesi lâzım gelen vakıalar, yeminin reddi.
152 — Re’sen yemin, şartları,re’sen yemin red edilemez, kıymet, tazminat tesbiti hakkında yemin, yemin yerinebeyanat.
153 — Keşif beyyinesi, keşif nasıl yapılır.
154 — Hususi hüküm sebepleri (Yargıcın dâva içinde işitme, görme, koklama, tatma, elleme vasıtasiyle ıttılar).
155 — Delillerin tesbiti, tesbitin mahiyeti.
156 — Tesbitin konusu, sebepleri, tesbitin nasıl ve nereden isteneceği.
157 — Tahkikatın bitmesi, duruşma (tek ve birlikte yargıçlı mahkemelerde) duruşma nasıl yapılır, duruşmada yeni vakıa ileri sürülemez.
158 — Müzakere, hüküm nasıl verilir ve yazılır, hüküm gerekçesi.
159 — Gıyap, eski hukukumuzda ve yabancı kanunlarda gıyap, bugünkü hukukumuzda gıyap, muameleli, muamelesiz gıyap, dâva arkadaşlığı hakkında gıyap, gıyaba itiraz.
160 — Beyyinelerin takdiri genel olarak, medeni hukuk mucibince takdir hakkı.
161 — Hangi beyyinelerde takdir serbestisi vardır, takdir nasıl yapılır, yargıcın sübjektif bilgisi kanaatine temel olamaz, tam isbat, ihtimal derecesinde isbat.
161 — Takdir hakkının yargıtayca kontrolü.
163 — Hükümlere karşı müracaat yolları, genel olarak, istinaf (gıyaba itiraz
bir kanuni yol değildir).
164 — Temyiz, Alman ve Fransız hukukunda temyiz.
164 —Temyizi kabil kararlar (elli lirayı geçmeyen alacak dâvalarında verilen hükümler temyiz edilemez).
165 — Temyiz sebepleri.
166 — Temyizden feragat, temyize müracaat usulü,
167 — Yargıtayca tetkik usulü, yargıtayda duruşma, tasdik, tashih suretiyle tasdik, bozma, İsrar hakkı, genel kurul.
168 —1 Karar tashihi yolu, sulh mahkemesi kararlarını temyizde bu yol yoktur.
169 — Tashih sebepleri.
170 — Kesin hüküm, genel olarak, çekişmesiz işlerde, tedbir kararında kesin hüküm yoktur.
171 _ Şeklî anlamda kesin hüküm şartları.
172 — Maddî anlamda, kesin hüküm, şartlan.
173 — Kesin hüküm gerekçeye tesir etmez, takas hali müstesnadır.
174 — Hüküm altına alınmıyan müddeabihte kesinlik olmaz.
175— Kesinlik bir kamu hukuku meselesidir.
176 — Kesin hüküm kural olarak üçüncü şahıslara tesir etmez.
177 — Ceza (beraat ve mahkûmiyet) hükümlerinin hukuk dâvalarına tesiri, hukuk mahkemesi hükümlerinin cezaya tesiri.
178 — Yargılamanın iadesi yolu, bu yol olağanüstü bir yoldur, kesin mahiyette olmayan kararlarda iade yoktur.
179 — İade sebepleri.
180 — İade talebine hakkı olanlar.
180 — İade talebinin müddeti.
180 — İade usulü.
181 —İadenin neticeleri.
182 — Hükümlerin tavzihi.
183 — Tavzih usulü ve kararı, karara karşı temyiz yolu.
184 — Sözlü usul, bu usulde müracaat şekli.
185 — Tahkik usulü, hüküm.
186 — Hususi yargılama usulleri, genel olarak.
187 — Nesep işlerinde yargılama usulü.
188 — Boşanma ve ayrılık işlerinde yargılama usulü.
189 — Seri yargılama usulü.
190 — Basit yargılama usulü.
191 — Tahkim, tarifi, çeşitleri.
192 — Şekli.
193 — Mevzuu.
194 — Şümulü.
195 — Kimler hakem olabilir.
196 — Hakemlerin tâyini ve reddi.
197 — Taraflar ve taraflarla hakem arasındaki hukuki münasebet.
198 — Tahkim müddeti ve müddetin uzatılması.
199 — Hakem önünde yargılama usulü.
200 — Hakem kararı.
201 — Hakem kararlarına karşı müracaat yolları (Temyiz, karar tashihi, yargılamanın iadesi.)
202 — Hakem kararlarının icrası.
203 — Yabancı ilâmların tenfizi, mevzuu, tenfiz talebinin şekli. 204 fiz usulü, tenfiz kararı, bu karara karşı temyiz ve karar tashihi.© Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Her hakkı saklıdır. Bu sitede yer alan bilgi ve belgelerden akademik atıf usullerine uyularak yararlanılabilir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınlarının dijital kopyaları basılı orijinalleri ile aynı görünüme sahip oldukları için yayınlara yapılacak atıfların
bu siteye değil basılı orijinallere yapılmasını rica ederiz.