VEKALETSİZ İŞ GÖRME

Doç. Dr. HALUK TANDOĞAN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No. 109
İstanbul, 1957

Özgeçmiş

Profesör Haluk Tandoğan 1925 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1942 yılında Ankara Gazi Lisesi’ni bitirmiş, 1946 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden birincilikle mezun olmuştur. 1947-1952 yılları arasında Cenevre Hukuk fakültesi’nde doktorasını yapmış, doktora tezine Cenevre Üniversitesi tarafından “Joseph des Arts” ödülü verilmiştir. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Doçent olan olan Tandoğan, 1962 yılında aynı Üniversitede Medeni Hukuk Profesörü olmuştur. Hamburg Max-Planck Enstitüsü’nde (1961-1962) bilimsel araştırmalarda bulunmuştur. 1970-1971 ders yılında Cenevre Hukuk fakültesi’nde davetli Profesör olarak ders vermiştir.

16 adet Fransızca, 74 adet de Türkçe yayını olan ve 22.2.1988 tarihinde vefat eden Tandoğan evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kitabın tamamını indirmek için tıklayınız (Boyut 22 mb)

Bu kitabı bölümler halinde de indirebilirsiniz

İÇİNDEKİLER

Vekâletsiz iş Görmenin Ana Meseleleri ve Bunların Halinde Mesnet Teşkil Eden Mülâhazalar

Eski Hukuk Sistemlerindeki Hal Tarzları

 • Roma Hukuku
 • İslâm Hukuk

Modem Hukuk Sistemlerindeki Hal Tarzları
İş sahibinin menfaatine olmak üzere vekâletsiz iş görme
Vekâleti olmadan başkasının işini kendi menfaatine görme
Terminoloji

KISIM I
VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMENİN HUKUKİ MAHİYETİ VE UNSURLARI

BAP I
VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMENİN HUKUKÎ MAHİYETİ

Fasıl I
Borçların Kaynaklarına Göre Tasnifi Ve Akit Benzerleri (Şibİh Akitler)

Fasıl II
İş Sahibinin Menfaatine Vekâletsiz iş Görmenin Hukukî Mahiyeti

 • Hukuka Aykırı Fiil Ve Haksız iktisap Nazariyeleri 40
 • Hukukî Muamele Nazariyeleri 45
 • Hukukî Muamele Olmayan (Dar Mânada) Hukuka Uygun Fiil Nazariyeleri 51
 • Netice 54

Fasıl III
Kendi Menfaatine Vekâletsiz İş Görmenin Hukukî Mahiyeti!

Muhtelif Nazariyeler 56

 • Vekâletsiz iş görmenin mevcudiyetini inkâr eden nazariye 57
 • Gayri hakikî (nakıs) vekâletsiz iş görme nazariyesi 60
 • Hakikî vekâletsiz iş görme nazariyesi 62
 • İş gasbı ve haksız müdahaleden elde edilen kâr nazariyeleri 64

Netice 66

 • Umumiyetle 66
 • Türk - İsviçre Hukuku bakımından 68

BAP II
VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMENİN UNSURLARI

Fasıl I
İs Görme

 • İş Görme Mefhumunun Muhtevasını Tayin İçin Takip Edilen Metodlar 74
 • İş Görme Mefhumunun Muhtevasının Umumî Olarak Tahdidi . . 76
 • Vekâletsiz İş Görmenin Bir Unsuru Olarak, İş Görme Mefhumunun,Bu Müessesenin Mahiyet Ve Gayesinden Çıkan Takyidleri 88

Fasıl II
İşin Başkasına Aidiyeti

 • İşin Başkasına Aidiyeti Mefhumu, Ehemmiyeti Ve Başkasına Ait İşlerin Nevileri 95
 • Objektif Bakımdan Başkasına Ait Olan İşler 97
 • Sübjektif Bakımdan Başkasına Ait Olan İşler 122
 • İş Görenin Başkası Namına Kendi Hesabına Yaptığı İşler 128

Fasıl III
Vekâleti Olmama

 • İş Göreni İş Sahibine Karşı İşi Yapmağa Mezun Kılan Bir Hukukî Münasebetin Veya Vaziyetin Mevcut Olmaması 132
 • İş Görenin Gerçekte Mevcut Olmayan Veya Hükümsüz Olan Bir Hukukî Muameleye Binaen Hareket Etmesi Veya- Mezuniyetinin Müstenid Olduğu Hukukî Münasebetin Hudutlarını Aşması 140
 • İş Görenin Bir Üçüncü Şahısla Olan Münasebetinde Veya Umumî Surette Yahut Talî Derecede İşi Yapmağa Mükellef Olması 149

Fasıl IV
İş Görenin İradesi

 • Başkasının Menfaatine Hareket İradesini Vekâletsiz İş Görmenin Sübjektif Unsuru Olarak Kabul Eden Nazariye . . . . . . 157
 • İşin Başkasına Aidiyetînî Bilerek. Faaliyette Bulunma. İradesini Veya Umumî Olarak İş Görme İradesini Vekâletsiz îş Görmenin Sübjektif Unsuru Addeden Nazariyeler . . 169

KISIM II
VEKÂLETSİZ ÎŞ GÖRMENİN HÜKÜMLERÎ

BAP I
İŞ GÖRENİN BORÇLARI VE MES’ULİYETİ

Fasıl I
İş Görenin. Borçları

 • İş Sahibinin Menfaatine Ve Hakiki Veya Tahmin Olunan Maksadına Uygun Hareket Mükellefiyeti 176
 • Başlanan İşe Devam Ve İşi Bir Bütün Olarak Görme Borçları . 183
 • İş Sahibine Haber Ve Hesap Verme Borçlan Ve Diğer Bazı Mükellefiyetler 188
 • İş Görme Dolayısıyla Ele Geçen Şeyleri, Hususiyle İşden Hasıl Olan Faydaları Devir Borcu 192

Fasıl II
İş Görenin Mes’uliyeti

 • İş Görenin Mes’uliyeti Hakkındaki Umumî Esaslar 207
 • Mes’uliyetin Hafifletilmesi 214
 • Mes’uliyetin Ağırlaştırılması 219

BAP II
İŞ GÖRENİN HAKLARI

Fasıl I
Tecviz Edilen İş Görmede îş Görenin Haklarının Dermeyanı İçin Gerekli Şartlar.

 • İş Sahibinin Menfaati İktizasına Ve Maksadına Uygun Olarak İşe Girişilmesi 232
 • İş Sahibinin İcazeti 245
 • İş Sahibini Borçlandırma İradesi 255
 • İş Görenin Haklarının Dermeyanı İle Alâkalı Diğer Bazı Meseleler 263

Fasıl II
Tecviz Edilen iş Görmede iş Görenin Haklarının Muhtevası

 • Masrafların ödenmesi Talebi 267
 • İş Görenin Ücret Ve İşin İcrası Yüzünden Uğradığı Zararın Tazmini Talepleri 275
 • İş Görene İş Sahibinin Haksız İktisabına Mani Olmak İçin Tanınan Salâhiyetler Ve İş Görenin Hapis Hakkı 286

Fasıl III
Tecviz Edilmeyen İş Görmenin İş Görenin Haklan

 • İş Görenin Haklarının Şartları Ve Mahiyeti 294
 • İş Görenin Haklarının Muhtevası Ve Şümulü 298

KISIM III
VEKÂLETSİZ İS GÖRMENİN TATBİK SAHASI İLE ALÂKALI BAZI MESELELER

Fasıl I
Vekâletsiz İş Görmenin Unsurlanın Havi Olmalarına Rağmen Hususî Surette Tanzim Edilen Haller ile Mezkûr Müesseseye Atıf Yapılan Hususlar

 • Vekâletsiz iş Görmenin Unsurlarını Havi Olmalarına Rağmen, Kanunun Hususî Hükümlere Tabi Kıldığı Haller 303
 • Vekâletsiz tş Görmeye Müteallik Hükümlere Atıf Yapılan Haller 318

Fasıl II
Kendi Menfaatine Başkasının işini Görmenin Tatbik Safhası

 • Alacak Haklarının, Aynî Hakların Ve Şahsiyet Haklarının İstismarı 323
 • Fikrî Ve Sınaî Hakların istismarı 330
 • Alâmeti Farikaya Mütealik Hakkın İstismarı Ve Haksız Rekabet 335

NETİCE 356© Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Her hakkı saklıdır. Bu sitede yer alan bilgi ve belgelerden akademik atıf usullerine uyularak yararlanılabilir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınlarının dijital kopyaları basılı orijinalleri ile aynı görünüme sahip oldukları için yayınlara yapılacak atıfların
bu siteye değil basılı orijinallere yapılmasını rica ederiz.