İDARE HUKUKU DERSLERİ

 

DR. MUKBİL ÖZYÖRÜK

 

Kitabın tamamını indirmek için tıklayınız (Boyut 21 mb)

 

Kitabın birinci bölümünü indirmek için tıklayınız (Boyut 11 mb)
Sayfa 1-135

 

Kitabın ikinci bölümünü indirmek için tıklayınız (Boyut 9,6 mb)
Sayfa 135-son

 

(Parantezlerdeki rakamlar sayfa numaralarını gösterir)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ (1)

BİRİNCİ KISIM
İDARE HUKUKU

BÖLÜM l
Özellikle Kamu Hukuku Açısından
Hukuk Tekniği (5)

 • Hukuk Düzeni
 • Hukukun Kaynağı
 • Norm ve İrade
 • Hukukî Tasarruf
 • Normların Oluşması
 • Müesseseler ve Kategoriler
 • Hukuki Tasarruf Sınıflamaları

BÖLÜM II
İdare Kavramı (40)

 • Kuvvetler Ayrımı Denen Teori
 • Bizde Organlar Ayrımı ve Yapısal İdare
 • Görevsel İdare Kavramı

BÖLÜM III
İdare Hukuku (59)

 • İdare Hukuku, Kamu Hukukunun Bir Koludur
 • İdare Hukukunun Doğuşu ve Gelişmesi
 • İdare Hukukunun Nitelikleri ve Kaynakları
 • İdarenin Kanunîliği ve Düzenleme Görevi

BÖLÜM IV
İdarî Teşkilât (72)

 • İdare Sistemleri
 • Kamu Tüzel Kişiliği
 • İdarî Denetim
 • Merkezi İdare Teşkilatı
 • Yerinden Yönetim İdareleri

BÖLÜM V
Memur Hukuku (106)

 • Genel
 • Gelişim ve Tarihsel Gelişimi
 • Kanunlar ve Personel Reformu
 • Memuriyet Statüsü
 • Memurların Yargılanmaları

İKİNCİ KISIM
İDARİ YARGIBÖLÜM I
Hukuk Devleti (135)

 • Kavram
 • Yargısal Denetimde İlkeler

BOLÜM II
İdarî Yargının Gelişmesi (147)

 • Fransa’da
 • Memleketimizde Danıştay
 • İdarenin Denetiminde Başka Sistemler

BÖLÜM III
1924 ve 1961 Anayasalarında Danıştay (159)

 • Danıştay’ın Yapısı
 • Danıştay’ın Niteliği
 • İdarî Bölümde Görevler ve Usûl
 • Yargı Bölümünde Görevler

BÖLÜM IV
Adli-İdarî Yargı Görev Alanları ve Uyuşmazlık (179)

 • Görev Kavramı ve Sorunlar
 • Görevin Yasal Sınırları
 • Uyuşmazlık Mahkemesi
 • Görev Ayrımının İlkeleri

BÖLÜM V
İdarî Tasarrufun Unsurları ve Hukukî Rejimi (194)

 • İdarî Tasarruf Kavramı
 • İdarî Tasarrufun Unsurları
 • Konversiyon
 • İdarenin Takdir Yetkisi
 • İdarî Tasarrufların Tekemmülü, Uygulanması. Yorumu, Geri Alınması.
 • İdari Tasarrufta Yokluk

BÖLÜM VI
İdarî Dâvalar (221)

 • Kavram
 • İptal Davası
 • Yürütmenin Durdurulması
 • Tam Yargı Davası
 • Temyiz Davası

BÖLÜM VII
Yargı Usûlü (242)

 • Genel
 • İlk İnceleme ve Esasa Hazırlık
 • Esasın İncelenmesi ve Hüküm
 • Kanun Yolları
 • Danıştay Kararlarının İnfazı


© Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Her hakkı saklıdır. Bu sitede yer alan bilgi ve belgelerden akademik atıf usullerine uyularak yararlanılabilir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınlarının dijital kopyaları basılı orijinalleri ile aynı görünüme sahip oldukları için yayınlara yapılacak atıfların
bu siteye değil basılı orijinallere yapılmasını rica ederiz.