CEZA MUHAKEMESİNDE SAVCILIK

Dr. Selâhattin KEYMAN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No. 266
Ankara, 1970

Kitabın birinci bölümünü indirmek içni tıklayınız (Boyut 7,2 mb)
Sayfa 1-130

Kitabın ikinci bölümünü indirmek için tıklayınız (Boyut 10 mb)
Sayfa 131-319

İçindekiler

Giriş 1
I. Savcılığın ceza muhakemesi hukuku yönünden incelenmesinde metod meselesi 1
II. Plânın takdimi 13

Birinci BÖLÜM

Ceza Muhakemesi Görevi Yönünden Savcılık 19

Birinci Başlık
Ceza Muhakamesi Görevi Olarak Hüküm Verme 19
I. Genel olarak «hüküm» kavramı 20
A. Muhtevası 20
B. Birleştirici oluşu 21
II. Muhakeme görevi olarak hüküm verme 23
A. Ceza muhakemesi hükmünün kollektif olması 24
B. Kollektif hükmün verilmesinde metod 25

İkinci Başlık
Muhakeme Makamları 28
I. Muhakeme makamı kavramı 28
A. Muhakeme makamının görevsel tekliği 30
B. Muhakeme makamının yapısal bileşikliği 31
II. Muhakeme makamları arasındaki ilişkiler yönünden sistemler 32
A. İtham sistemi 33
B. Tahkik sistemi 38
C. İşbirliği sistemi 42
D. Türk hukukunda uygulanmakta olan sistem 50

Üçüncü Başlık
Bir Muhakeme Makamı Olarak Savcılık 54
I. Genel olarak 54
II. Savcılığın tarihi menşei 57
A. Batı hukukunda 57
B. Türk hukukunda 62
III. Bugünkü savcılık teşkilâtımız 64

DÖRDÜNCÜ BAŞLIK
Savcılığın Hukuki Mahiyeti 69
I. Doktrindeki eğilimler 69
II. Savcılık millî egemenliği temsil eden, idarî yapıya sahip bir adalet organıdır 74
A. Savcılık millî egemenliği temsil eder 75
B. Savcılık bir adalet organıdır 76
1. Savcılığın bir organ oluşu 76
a. Organ kavramı . 76
b. Devlet-organ arasındaki ilişkiler 78
c. Savcılığın bir organ olarak incelenmesi .. 80
2. Savcılığın bir adalet organı olması 82
C. Savcılık idarî bir yapıya sahiptir 85

Beşinci Başlık
Savcılık Makamı Ve Ceza İddiası Görevi 87
I. Ceza iddiası, ceza dâvası ve kamu dâvası kavramları 88
II. Savcı-ceza dâvası (kamu dâvası) ilişkisini düzenleyen ilkeler 94
A. Kamu dâvasının mecburiliği 94
1. Takdirilik sistemi 96
2. Mecburilik sistemi 100
3. Mecburilik sisteminin kanunumuza intikali 104
a. Genel kural 104
aa. Savcının kamu dâvasını açmadaki takdir hakkını kullanma şekli 105
bb. Savcıya tanınan takdir hakkının kontrolü 110
a. Hiyerarşik kontrol 111
b. Kazaî kontrol 113
b. Genel kuralın istisnaları 116
aa. Ceza muhakemesi şartlarından gelen istisnalar. 117
bb. Mecburilik usulünün katılığını giderici istisnalar 117
a. CMUK. m. 149 118
b. Engelleyici ceza muhakemesi şartlarından gelen istisnalar 118
c. Şahsi dâva 120
B. Kamu dâvası açma tekeli 121
C. Kamu dâvasının doğrudan doğruyalığı 127
D. Kamu dâvasının geri alınamazlığı 128

İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Muhakemesi Hukuki Münasebeti Yönünden Savcılık 131

Birinci Başlık
Hukuki Münasebet Ve Ceza Muhakemesi Hukuki Münasebeti Kavramları 132
I. Genel olarak hukuki münasebet kavramı 132
II. Ceza muhakemesi hukukî münasebeti 135

İkinci Başlık
Ceza Muhakemesi Hukuki Münasebeti İçinde Savcılık (Süje- Taraf) 139
I. Ceza muhakemesi hukuki münasebetinin süjesi olarak savcı 139
A. Savcının süje oluşu 139
B. Ceza muhakemesi hukuki münasebeti süjesi olarak savcının ödev ve yetkileri 141
1. Savcının ödevleri 142
2. Savcının yetkileri 144
II. Savcının taraf sayılıp sayılmaması 147
A. Savcıyı taraf saymayanlar 149
1. Ceza muhakemesinde taraf kavramını reddedenler 149
2. Ceza davasında tek taraf (sanık) kabul edenler 150
B. Savcıyı taraf sayanlar 152
1. Maddî-şeklî taraf ayırımı 153
2. Ceza muhakemesi hukuki münasebeti tarafı anlayışı (Sabatini) 156
3. «Vasıta taraf» anlayışı 158
C. Savcılığın zarar gören toplumsal taraf makamı oluşu 164
1. Savcının taraf sayılıp sayılmaması konusundaki anlayışların genel değerlendirilmesi 164
2. Genel olarak taraf kavramının anlamı ve bunun savcılığa uygulanması 166
a. Genel olarak taraf kavramı 167
b. Savcılığın zarar gören toplumsal taraf makamı oluşu 174

Üçüncü Başlık
Savcılığın İç Ve Dış İlişkileri 180
I. Savcılığın iç ilişkileri 181
A. Bütün olarak savcılık teşkilâtı (müessese) içindeki ilişkiler 181
B. Savcılık makamlarının yapısı 182
1. Birlik-bölünmezlik 182
a. Birlik 182
b. Bölünmezlik 186
2. Savcılık makamının hiyerarşik yapısı (aynı savcılık makamı içindeki savcı-yardımcı ilişkileri) 189
II. Savcılığın (savcıların) dış ilişkileri 193
A. Savcılığın (savcıların) muhakeme makamı içindeki ilişkileri 193
1. Savcılık (savcı)-karar makamı (mahkeme,yargıç) ilişkileri 194
2. Savcılık (savcı)-müdafaa makamı (sanık) ilişkileri 195
a. Savcı-sanık (müdafaa makamı) arasındaki ilişkiler (yetkiler) yönünden denge 196
b. Savcının reddi, çekinmesi 199
B. Savcılığın (savcıların) dış ilişkileri 202
1. Savcıların bağımsızlığı 204
2. Savcılık teminatı 216

Üçüncü Bölüm
Yaşayan Bir Gerçeklik Olarak Ceza Muhakemesinde Savcı 229

Birinci Başlık
Ceza Muhakemesinin Yaşayan Bir Varlık Olarak Görünüşü 229

İkinci Başlık
Ceza Muhakemesi Morfolojisi Ve Organiklik İlkesi , 232

Üçüncü Başlık
Ceza Muhakemesi Morfolojisi İçinde Savcı Muameleleri 241
I. Savcıların fikrî muameleleri 241
A. Savcıların önsoruşturma safhasındaki fikrî muameleleri 243
1. Savcıların başlangıç soruşturması devresindeki fikrî muameleleri 244
a. Meşhut suç iddianamesi 246
b. Talepname 247
c. Dava açan iddianame 250
2. Savcıların kısa soruşturma devresindeki fikrî muameleleri 252
3. Savcıların ilk soruşturma devresindeki fikrî muameleleri 254
B. Savcıların son soruşturma safhasındaki fikrî muameleleri 258
C. Savcıların kanunyolu muhakemesindeki fikrî muameleleri 262
1. Mahkemeler nezdindeki savcıların kanunyolu muhakemesindeki fikrî muameleleri 262
2. Başsavcılık teşkilatındaki savcıların kanunyolu muhakemesindeki fikrî muameleleri 264
II. Savcıların fiilî muameleleri 266
A. Savcıların araştırma muameleleri 266
B. Savcıların koruma muameleleri 272

SONUÇ 283

BİBLİYOGRAFYA 319© Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Her hakkı saklıdır. Bu sitede yer alan bilgi ve belgelerden akademik atıf usullerine uyularak yararlanılabilir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınlarının dijital kopyaları basılı orijinalleri ile aynı görünüme sahip oldukları için yayınlara yapılacak atıfların
bu siteye değil basılı orijinallere yapılmasını rica ederiz.