CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ

İKİNCİ KİTAP

MUHAKEME USULÜ

 

PROF.DR. BAHA KANTAR

İstanbul, 1946

Kitabın tamamını indirmek için tıklayınız (Boyut 11 mb)

Kitabın birinci bölümünü indirmek için tıklayınız (Boyut 3,7 mb)
Sayfa: 1-94

Kitabın ikinci bölümünü indirmek için tıklayınız (Boyut 7,7 mb)
Sayfa:94-son

  İÇİNDEKİLER

  BİRİNCİ FASIL

  • Kamu davası 3
  • Savcılık makamı ve teşkilâtı 1
  • Kamu davası açmak tekeli ( inhisarı) 3

  İKİNCİ FASIL

  KAMU DAVASININ HAZIRLANMASI

  • Savcının haber alma yolları 5
  • Hazırlık soruşturması 8
  • Hazırlık soruşturmasının icrası 9
  • Hazırlık soruşturmasında sulh yargıcının görevleri 10
  • Bütün hazırlık soruşturmasına şamil müşterek hükümler 13
  • Hazırlık soruşturması sonucunda savcının görevi 15
  • Kamu davası açılması için savcıya başvurma ve bunun sonuçları 18
  • Savcının Kamu davası açmağa mecbur olduğu haller 23
  • Savcının Kamu davasını açmağa mecbur olduğu hallerin istisnaları 24
   • Kamu davasının açılması şikâyete bağlı suçlar 24
   • Şahsî dava yolu ile takip edilebilen suçlar 24
   • Şüpheliye takibat neticesinde verilecek cezanın diğer bir suçtan dolayı verilmiş veya verilecek cezaya tesiri olmaması 24
  • Kamu davasının açılması 27

  ÜÇÜNCÜ FASIL

  İlk soruşturma 30

  İlk soruşturmanın idaresi 31

  • İlk soruşturmanın sorgu yargıcı tarafından açılacağı ve yapılacağı 31
  • İstisna 32

  C — İlk soruşturmanın açılması talebi 32

  Ç — İlk soruşturmanın açılması talebinin reddi 33

  O — İlk soruşturmanın açılması ve yapılması 34

  • Zanlının sorguya çekilmesi 35
  • İlk soruşturmanın alenî olmadığı 35
  • İstisna 35
  • İlk soruşturmanın hazırlık soruşturmasının eksikliklerini tamamlamağa münhasır olması 37

  E — İlk soruşturmanın sahası 38

  F — İlk soruşturmaya ait muamelelerin tevsiki 39

  • Tutanak (zabıt) kâtibinin bulunması 40
  • Tutanak (zabıt) varakası 40

  G — İlk soruşturmanın sonu 43

  II — İlk soruşturma safhasında savcının itiraz hakları 43

  Ï — İlk soruşturma safhasında zanlının muhalefet ve itirazları 44

  DÖRDÜNCÜ FASIL

  A — Son soruşturmanın açılması kararı 47

  • Son soruşturmanın açılmasına karar verilmesine dair olan iddianame 48
  • İddianamenin noksan olması 50
  • İstisna 50
  • İdianamenin zanlıya tebliği 50
  • İlk soruşturmanın genişletilmesine karar verilmesi 51

  B — Sorgu yargıcının ilk soruşturma neticesinde vereceği kararlar 52

  • Son soruşturmanın açılmasına karar vermek 52
  • Muhakemenin men’ine karar vermek 54
  • Son soruşturmanın muvakkaten tatiline karar vermek 57
  • Sorgu yargıcının vereceği kararlarda iddianame ile bağlı olmadığı 58
  • Sorgu yargıcının verebileceği diğer kararlar 59

  C— Sorgu yargıcının nihaî kararlarına karşı itiraz 60

  • Son soruşturmanın açılması kararına itiraz 60
  • Muhakemenin meni kararına itiraz 62
  • Son soruşturmanın muvakkaten tatili kararma itiraz 63

  BEŞİNCİ FASIL

  DURUŞMA HAZIRLIĞI

  Ä — Şekli muameleler 66

  • Duruşma gününün tayini 66
  • Davalının daveti 67
  • Müdafiin, kocanın, kanuni temsilcinin çağrılması 69
  • Tanıklar ve bilirkişilerin çağırılması 71
  • Tanıkların, bilirkişilerin veya diğer subut vasıtalarının duruşmada hazır bulundurulmasına dair hususî hükümler 71

  B — Maddi muameleler

  • Davalının istinabe yoluyla sorguya çekilmesi 76
  • Mahkemenin tanıkları ve bilirkişileri dinlemesi 76
  • Keşif ve muayene icrası 79
  • Müşterek hükümler 79

  ALTINCI FASIL

  DAVAYA DURUŞMA

  • Sözlülük prensibi 82
  • Vasıtasız olmak prensibi 83
  • Alenilik prensibi 84
  • Duruşmanın başlangıcı ve sonu 84

  A — Duruşmaya iştirak edecekler

  • Hükme iştirak edecek yargıçlar 86
  • Savcılık 86
  • Tutanak kâtibi 87
  • Müdafi 87
  • Davalı 88

  B — Duruşmada bulunmayan davalı hakkında muhakeme yapılamayacağı kaidesinin istisnaları 92

  • Davalının duruşmadan savuşması, başka güne bırakılmış olan duruşmaya gelmemesi 92
  • Para cezası, hafif hapis, müsadereyi müstelzim suçlar 94
  • Davalının duruşmadan vareste tutulması 98
  • Müşterek hükümler 102

  C — Duruşmanın idaresi 102

  • Başkanın yalnız kendisine verilmiş olan haktan ileri gelen vaziyeti 103
  • Başkanın, mahkemenin temsilcisi sıfatı ile olan vaziyeti 110

  Ç — Duruşmanın taliki ve tehiri 112

  D — Duruşmanın başlaması ve devamı 116

  • Tanıklarla bilirkişilerin yoklaması 116
  • Davalının şahıs ve hüviyeti hakkında sorgusu 117
  • Son soruşturmanın açılması kararı veya iddianamenin okunması 118
  • Davalının iş hakkında sorguya çekilmesi 119
  • Delil telâkkisi 120
  • İddia ve müdafaa 121

  E — Duruşma tutanağı (zabıtnamesi) 126

  • Duruşmada tutanak tanzim edileceği 126
  • Tutanağın şekle ait muhtevası 127
  • Tutanağın esasa ait muhtevası 127
  • İstisnalar 129
  • Tutanağın imzalanması 131
  • Tutanağın tashihi 133
  • Tutanağın ehemmiyeti 133
  • Tutanağın delil olmak kuvvetinin neticesi 135

  F — Delil telâkkisi 136

  • Delil telâkkisinin mahiyeti 137
  • Delil telâkkisinin hududu 137
  • Duruşma esnasında delil getirmek 142

  G — Delillere dair hususî hükümler 147

  • Bir vakıanın delilinin bir tanığın şahsî malûmatından ibaret olması 147
  • Davalının evvelki ifadesinin okunacağı haller 149
  • Tanığın, bilirkişinin, suç ortağının ölmüş veya akıl hastalığına uğramış veya meskeninin bulunmamış olması 132
  • Senetle isbat 160
  • Müşterek hüküm 165

  II — Duruşmada ortaya çıkan bazı meselelere dair hükümler 165

  I. Davaya bakmanın mahkemenin görevi dahilinde olmaması 165

  • Davanın daha aşağı mertebeli bir mahkemenin görevi dahilinde olması 166
   • Davanın daha aşağı mertebeli bir mahkemenin görevi dahilinde olduğunun duruşma açıldıktan sonra anlaşılması 166
   • Davanın daha aşağı mertebeli mahkemenin görevi dahilinde olduğunun duruşmadan önce anlaşılmış olması 167
  • Davanın daha yüksek mertebeli mahkemenin görevine dahil olması 168
   • Görevsizlik kararının mahiyeti 168
   • Davalının hakkı 169

  II. Suçun hukukî mahiyetinin değişmesi 175

  • Mahkemenin davalıya bildirmeğe mecbur olduğu haller 175
   • Duruşmada suçun hukukî mahiyetinin değişmiş olması 175
   • Cezanın arttırılmasını icap eden haller 178
  • Duruşmanın taliki 180
   • Davalının hak olarak duruşmanın talikini isteyebileceği haller 180
   • Mahkemenin talep üzerine veya kendiliğinden duruşmayı başka bir güne bırakması 181

  III. Ön mesele 181

  Duruşmanın bitmesi 183

  • Duruşmanın nasıl biteceği 183
  • Duruşmanın ne vakit büküm ne vakit karar ile biteceği 183
   • Duruşmanın hüküm ile bitmesi 183
   • Duruşmanın karar ile bitmesi 183
    • Duruşmanın karar ile tatili halleri (Takibi şikâyete bağlı suçlarda şikâyet edilmemiş olması, kamu davasının açılması mezuniyet veya karar alınmasına bağlı hallerde mezuniyet veya karar alınmamış olması, davalının akıl hastalığına tutulması, suçun mahkemenin görevini geçtiğinin anlaşılması) 185
    • Davanın kararla düşmesi hali 186
  • Duruşmanın tatiline veya davanın düşmesine hükmedilecek haller 188
  • Tatil veya düşmenin hangi hallerde hüküm, hangi hallerde karar ile olacağı hususunun ehemmiyeti 189
  • 253 üncü maddedeki insicamsızlık ve mantıksızlık 190
  • Tatilin ve düşmenin ne vakit hüküm, ne vakit karar ile olacağım tayin 191
  • Hüküm 191
   • Esasa taallûk eden hüküm 191
   • Şekle taallûk eden hüküm 193
  • Duruşmanın tatili veya davanın düşmesi hususunda delil telâkkisi 194

  Hükmün konusu 196

  • İddianameden veya son soruşturmanın açılması kararından fiili mahiyette ayrılma 197
  • İddianameden veya son soruşturmanın açılması kararından hukuki mahiyette ayrılma 199

  Hükmün esası 200

  • Serbest takdir prensibi 200
  • İstisna 202
   • Duruşmada kanunî merasime riayet edilip edilmediği hususunun yalnız tutanakla ispat edileceği 202
   • İlk defa duruşmada tanıklıktan çekinmiş olan tanığın yazılı ifadesinin okunamayacağı 202
   • Karine 203
  • Ön mesele 204
  • Hukuk ve ceza mahkemelerinden verilmiş olan kararların ceza mahkemesi hükmüne tesiri 207
   • Hukuk mahkemesi tarafından verilmiş olan kararların tesiri 207
   • Ceza mahkemesinden verilmiş olan bir hükmün diğer ceza mahkemesinde tesiri 211
  • İstisna (yaş tashihi) 211

  Hükmim verilmesi ve tefhimi 211

  • Hükmün verilmesi 211
  • Hükmün tefhimi 211
   • Hüküm fıkrasının tefhiminden evvel yazılması icap ettiği 212
   • Gerekçenin bildirilmesi 213
   • Hüküm fıkrasının gerekçeden evvel okunacağı 213
   • Davalıya kanun yollarının bildirilmesi 213

  Hükmün gerekçesi 214

  • Mahkûmiyet hükmünün gerekçesinde gösterilmesi lâzım gelen haller 214
   • Suçun kanunî unsurları olmak üzere sabit ve muhakkak addedilen vakıalar 214
   • Cezanın kaldırılması, hafifletilmesi, ziyadeleştirilmesini müstelzim sebeplerin sabit addedilip edilmediği 216
   • Ceza kanunu maddesini raibika ve ceza miktarını tayine yargıcı sevk eden haller 216
  • Beraat hükmünün gerekçesinde gösterilmesi lâzım gelen haller 218
   • Suçun sabit olmaması 218
   • Ceza verilmemesi sebebi 218
  • Hükmün şekli ve tevsiki 218

  Hükmün dört kısımdan terekküp etliği 218

  • Başlık 218
  • Gerekçe 218
  • Hüküm fıkrası 210
  • İmza 210

  YEDİNCİ FASIL

  GAİPLERİN MUHAKEMESİ

  A — Gaiplere karşı yapılacak usuli muameleler 221

  • Kime gaip denileceği 221
  • Hakkında duruşma yapılması caiz olan ve olmayan gaip 222

  B — Gaip hakkında duruşma yapılması caiz olan haller 222

  • Gaip hakkında duruşma yapılabilmesi için bulunması lâzım gelen şartlar 222
  • Gaipler hakkında istisnai hükümler 222
  • Gaiplere taallûk eden hususî hükümler 223
   • Gaibin duruşmaya daveti 223
   • Duruşmada davalı namına bir müdafi bulunabileceği 224
   • Davalının mallarının haczi 225
    • Muayyen malların haczi (hususi haciz) 225
    • Bütün malların haczi (umumi haciz) 226
   • Hükmün tebliği 227

  C — Gaip davalı hakkında delillerin toplanması 228

  • Davalının gaip olduğunun anlaşılması 220
   • Davalının gaip olduğunun hazırlık soruşturmasında anlaşılması 229
   • Davalının gaip olduğunun ilk soruşturmada anlaşılması 229
   • Davalının gaip olduğumun son soruşturmanın açılmasından sonra anlaşılması 229
  • Gaip davalı hakkında delillerin toplanması 230
  • Malların haczi 231
  • Haciz kararının ilânı, tesiri, kaldırılması 234
   • Haciz kararının ilânı 234
   • Haciz kararırım tesiri , 234
   • Haczin kaldırılması 235
  • Müdafiin kabulü 235
  • Gaip davalının soruşturma işlerinin cereyanından kendisine haber verilmesini isteyemeyeceği 236
  • Gaibe ihtar 236
  • Gaip zanlı hakkında ilk soruşturma hükümlerinin uygulanacağı 236
  • Teminat varakası 238
  • Ceza Kanununun 4. 5. ve 6. maddesinde yazılı suçlar 240
  

  © Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Her hakkı saklıdır. Bu sitede yer alan bilgi ve belgelerden akademik atıf usullerine uyularak yararlanılabilir.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınlarının dijital kopyaları basılı orijinalleri ile aynı görünüme sahip oldukları için yayınlara yapılacak atıfların
  bu siteye değil basılı orijinallere yapılmasını rica ederiz.